Regulamin i warunki wysyłki paczek do Szwecji

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady wykonywania przez Zleceniobiorcę-firmę BELEZA ul. Myśliborska 19 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 5992558528, REGON: 081209398, usług odbioru i przewozu paczek na rzecz swoich klientów zwanych dalej Zleceniodawcami.
Zleceniobiorca wykonuje usługę transportową, jaką jest doręczanie paczek samodzielnie lub przez operatorów zewnętrznych, z którymi ma podpisane stosowne umowy.

Zlecenie Operatorowi zewnętrznemu firmie DPD Polska Sp. z o.o.lub General Logistics Systems Poland. Sp. z o. o. zwanej dalej GLS wykonania usługi transportu paczek jest równoznaczne z akceptacją przez zleceniodawcę postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu Przewoźnika: http://www.gls-poland.com/graphics/AGB_poland.pdf Złożenie zamówienia na stronach serwisu , bądź e-mailowego oraz dokonanie płatności przez nadawcę stanowi dowód zapoznania się i akceptacji treści niniejszego regulaminu, zasad pakowania oraz cennika. Od tego momentu wszystkie postanowienia tegoż regulaminu, zasad pakowania oraz cennika stają się wiążące dla obu stron i oznaczają zawarcie umowy o świadczenie usługi chyba, że stosowna umowa między stronami stanowi inaczej.

Każdy Klient w momencie nadania przesyłki otrzymuje Potwierdzenie nadania w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej na którym widnieje nazwa firmy kurierskiej lub spedycyjnej która przewiezie i doręczy ową przesyłkę. Dla przesyłek standardowych międzynarodowych obowiązuje regulamin firm:
1. General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. dostępny na: https://gls-group.eu/PL/pl/regulamin
2. DPD dostępny na https://www.dpd.com.pl/regulaminy
3. Pocztex dostępny na: http://www.pocztex.pl/

II. Zamawianie usługi

Z usług świadczonych przez zleceniobiorcę korzystać mogą wszystkie podmioty, bez konieczności rejestracji na stronie internetowej

W celu zlecenia realizacji usługi transportowej klient wypełnia formularz "Wyślij paczkę" dostępny na stronie internetowej http:///. Płatności dokonywane są z góry za pośrednictwem platformy Transferuj.pl w momencie składania zamówienia lub tradycyjnym przelewem.

Zlecenie jest przyjęte do realizacji dopiero po zapłacie oraz po otrzymaniu automatycznego potwierdzenia. Jeżeli płatność jest dokonywana tradycyjnym przelewem lub w innej walucie niż PLN klient zobowiązany jest dodatkowo przesłać potwierdzenie przelewu na maila

Import przesyłek do Polski związany jest z jednorazową opłatą za zlecenie odbioru paczek spod wskazanego jednego adresu w danym kraju z jakiego paczki są zamawiane i przesyłane do Polski.

III. Pakowanie

1. Bryła paczki powinna być jednolita w kształcie sześcianu. Zakres usług podstawowych firmy BELEZA obejmuje transport przesyłek o wadze nie przekraczającej 40kg. Oraz ograniczenia gabarytowe – obwód paczki max. 300 cm. Maksymalna długość przesyłki nie może przekraczać 200 cm. Suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekraczać 300 cm, gdzie wysokość stanowi najdłuższy bok paczki: 2x szerokość + 2x długość + wysokość = max. 300 cm


2.Przyjmowanie paczek ponadgabarytowych oraz w przedziale większym niż 40kg jest możliwe tylko po konsultacji telefonicznej lub mailowej. Cena takiej paczki jest uzgadniana indywidualnie. Opakowanie przesyłki powinno między innymi: być odpowiednio zamknięte oraz skutecznie zabezpieczone przed otwarciem; odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki tzn. być wypełnione materiałem amortyzującym skutki wstrząsu i nacisku (takie jak folia bąbelkowa, styropian, pianka polietylenowa); uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów. Niezastosowanie się do tych zasad skutkuje negatywnym rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji. BELEZA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłek zapakowanych w niewłaściwy sposób. Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.

IV Organizacja przyjmowania i doręczania paczek


1.Odbiór paczek:

- Odbiór paczek od zleceniodawców odbywa się poprzez zewnętrzną firmę kurierską wyłącznie w dni robocze
- Zleceniodawca jest zobowiązany w formularzu zgłoszeniowym określić datę odbioru paczki.
- Zlecenie odbioru paczki w dniu następnym jest możliwe tylko po wypełnieniu formularza do godziny 22:00 oraz uregulowaniu płatności (patrz punkt II )
- Odbiór paczki od klienta, który odbędzie się w piątek i w niektórych przypadkach w czwartek zostanie doręczony w Szwecji operatorem zewnętrznym lub w następnym terminie wysyłki paczek transportem własnym.
- Po zleceniu odbioru paczki zleceniodawca dostaje informację mailową o numerze paczki
Przesyłki odbierane są od poniedziałku do piątku w godzinach 09-18.

2.Przedmioty które BELEZA jak i operator zewnętrzny nie transportuje: - wyroby alkoholowe, wyroby tytoniowe lub inne objęte akcyzą w kraju docelowym;
- rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję;
- narkotyki lub leki i środki psychotropowe
- zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce;
- przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
- przesyłka, ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi spedycyjnej i dokonanie przewozu przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych; - dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne;
- przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki; - przewóz przesyłki jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa;
- przesyłka zaklasyfikowana jest jako materiał lub towar niebezpieczny, artykuł, którego transport jest niedozwolony lub ograniczony przez IATA, ICAO lub organy administracji publicznej;
W uzasadnionych okolicznościach BELEZA może żądać otwarcia przesyłki przyjmowanej do przewozu w celu sprawdzenia jej zawartości. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Zleceniodawcę powyższych postanowień BELEZA może żądać zapłatę za wykonaną usługę w kwocie 6000zł lub 1500Euro oraz skieruję sprawę do organów ścigania.

3. BELEZA nie odpowiada za opóźnienia odbioru paczek od klienta poprzez operatora zewnętrznego.

4.Dostarczanie paczek oraz terminy:

BELEZA zastrzega sobie prawo wyboru możliwości dostarczenia paczki pomiędzy transportem własnym a firmą zewnętrzną. Zleceniobiorca zobowiązuję się przed dostawą transportem własnym poinformować odbiorcę telefonicznie lub sms o terminie i przedziale godzinowym doręczenia paczki. Kurier dostarczający paczkę jest zobowiązany sprawdzić tożsamość odbiorcy i porównać z tym co jest na paczce. Odbiorca lub osoba, która jest pod wskazanym adresem odbioru jest zobowiązana do okazania dowodu tożsamości wraz ze zdjęciem. Odbiorca lub osoba, która jest pod wskazanym adresem odbioru kwituję odbiór na liście doręczeń czytelnym podpisem. Kurier dostarczający paczkę spisuję serię i numer dowodu tożsamości pod podpisem na liście doręczeń. Doręczanie paczek przez operatora zewnętrznego odbywa się na podstawie regulaminu tej firmy.

5. BELEZA świadczy usługi związane z transportem przesyłek zarówno z Polski do Szwecji jak również ze Szwecji do Polski

V. Odpowiedzialność zleceniobiorcy i reklamacje

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia reklamacji są odbiorca, lub zleceniodawca. Podstawą do przyjęcia reklamacji jest złożenie przez osobę uprawnioną pisemnej reklamacji, zawierającą kwotę wysuwanego roszczenia oraz powód przesyłanej reklamacji, a także przestanie dokumentów potwierdzających korzystanie z usług.

2. BELEZA ponosi odpowiedzialność tylko w wypadku, gdy bezspornie z jego winy nastąpiła utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki.

3.Podstawą do złożenia reklamacji jest sporządzenie protokołu szkody do uszkodzonej przesyłki w obecności kuriera doręczającego i w dniu doręczenia.

4.Towary wykluczone z prawa do reklamacji: - towary kruche (płyty marmurowe, lampy samochodowe, bombki świąteczne, itp.
- towary zawierające szkło (lustra, różnego rodzaju szyby, okna, itp.)
- meble
- żywność
- inne towary będące delikatne lub ulegające łatwemu zniszczeniu
- wszelkie substancje płynne
- wszelkiego rodzaju sprzęty elektroniczne
Towary wykluczone z prawa do reklamacji należy pakować starannie, zwracając szczególną uwagę na ich zabezpieczenie.

VI. Zwroty

1. W przypadku, gdy dostarczenie przesyłki nie będzie możliwe z przyczyn niezawinionych przez zleceniobiorcę, zleceniodawca zostanie o tym fakcie poinformowany. Zwroty przesyłek następują zgodnie z regulaminem Kuriera wybranego przez Zleceniodawcę do przewozu przesyłki. Zwrot paczki następuje po wcześniejszej zapłacie przez zleceniodawcę.

VI. Niezgodność wymiarów i wagi przesyłki z deklarowaną w zamówieniu

1. W przypadku podanej mniejszej wagi niż rzeczywista lub przekroczeniu wymiarów przesyłki o których mowa w punkcie III BELEZA ma prawo do wstrzymania transportu przesyłki do czasu uregulowania należności przez wysyłającego zgodnie z rzeczywistą wagą i wymiarami paczki.
O zaistniałej sytuacji Zleceniodawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną i/lub telefonicznie.